province
25-02-2024
15 ชะอฺบาน 1445
clock
เวลาละหมาด
ศุบฮิ
ศุบฮิ
ชุรูก
ชุรูก
ชุรูก
ซุฮฺริ
ซุฮฺริ
ซุฮฺริ
อัศริ
อัศริ
อัศริ
มัฆริบ
มัฆริบ
มัฆริบ
อิชาอฺ
อิชาอฺ
อิชาอฺ

ทำไมเวลาละหมาดศุบฮิ ไม่ตรงกับที่อื่น?
ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาศุบฮิและอิชาอฺ คือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณ แห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5)
ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลา ศุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการ ตรวจสอบจากหลายสถาบัน
โหลดปฏิทินรอมฎอน 1443
เดือน
วันที่ ศุบฮิ ชุรูก ซุฮฺริ อัศริ มัฆริบ อิชาอฺ

ทำไมเวลาละหมาดศุบฮิ ไม่ตรงกับที่อื่น?
ปฏิทินอิสลามอินไทยแลนด์ใช้สูตรการคำนวณเวลาศุบฮิและอิชาอฺ คือ 17 องศา ซึ่งอยู่ปานกลางระหว่างสูตรของ ISNA แห่งสหรัฐอเมริกา(15) และอุมมุลกุรอกับสถาบันการคำนวณ แห่งประเทศอียิปต์(ฮัยอะตุลมิซาฮะฮฺ )(20,19.5)
ทั้งนี้ปฏิทินที่ใช้ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ใช้ได้พอสมควร ยกเว้นเวลา ศุบฮิ ที่ใช้สูตรคำนวณ 20 องศา ซึ่งมากกว่ามาตรฐานที่มีการ ตรวจสอบจากหลายสถาบัน
วันสำคัญ 2567
© 2021 TND Multimedia Co., Ltd