WHITEFLIX บอกว่า 'บัญชีของคุณถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน เนื่องจากปัญหาการชำระเงินล่าสุดของคุณ'

หากเห็นข้อผิดพลาดที่ระบุว่า

บัญชีถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน เนื่องจากปัญหาการชำระเงินล่าสุดของคุณ

ซึ่งจะชี้ว่า WHITEFLIX ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ:

  • อาจไม่มีเงินในวิธีการชำระเงิน

    • โปรดทราบว่าค่าบริการหรือการอนุมัติที่รอดำเนินการสามารถส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือที่ใช้ได้ในบัตร

  • วิธีการชำระเงินหมดอายุหรือไม่สามารถใช้งานได้แล้ว

  • สถาบันการเงินของคุณไม่อนุมัติการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน

  • ข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้ใน https://whiteflix.tv/YourAccount ไม่ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารของคุณมีอยู่ในระบบ

  • เฉพาะสหรัฐอเมริกา: รหัสไปรษณีย์ในบัญชี WHITEFLIX ไม่ตรงกับรหัสไปรษณีย์ที่จดทะเบียนกับธนาคารของคุณ